Odszkodowanie za koszty leczenia prywatnego -wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 09.11.2016 r. sygn. akt I ACa 164/16

Dziś chciałbym podzielić się kolejnym wyrokiem dotyczącym roszczeń z tytułu poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia po wypadku – w tej sprawie poszkodowany leczył się zarówno w ramach NFZ (z raczej słabym skutkiem), jak i prywatnie (w celu poprawienia tego, co lekarze z NFZ wykonali źle bądź czego nie wykonali), ponosząc związane z tym określone, i w tej konkretnej sprawie nie małe, koszty.

W wyniku rozpoznania apelacji powoda, wywiedzionej m.in. w związku z oddaleniem przez Sąd Okręgowy roszczenia o zwrot kosztów leczenia prywatnego, Sąd Apelacyjny zaskarżony wyrok zmienił poprzez zasądzenie na rzecz powoda tych kosztów, zaś w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że:

„Co do zasady, podmiot odpowiedzialny za szkodę na osobie obowiązany jest pokryć koszty wszystkich zabiegów, które według aktualnego stanu wiedzy medycznej mogą spowodować poprawę stanu zdrowia poszkodowanego (usunięcie szkody. Podstawowym celem odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia jest umożliwienie poszkodowanemu powrotu do zdrowia. Dlatego pokrycie w ramach odszkodowania kosztów określonego zabiegu nie powinno być wyłączone jedynie ze względu na jego zakres. Jeżeli istnieje szansa, że osoba, która w wyniku czynu niedozwolonego stała się niepełnosprawna odzyska pełną sprawność, nie powinna być tej szansy pozbawiana. Odszkodowanie w tym zakresie nie obejmuje kosztów zabiegów, które w świetle zasad wiedzy medycznej oraz oceny specjalistów są z góry skazane na niepowodzenie. W sprawie niniejszej natomiast, skoro taki zabieg zgodnie z wiedzą medyczną pozostawał wskazany to należało go wykonać. O tym w jakim zaś zakresie należało go przeprowadzić decydowali lekarze go wykonujący, a nie powód. Z całą stanowczością podkreślić trzeba, iż nie rzeczą strony powodowej było wykazywanie zasadności przeprowadzenia zabiegu. Operacja ta pozostawał w związku przyczynowym z wypadkiem (…), stąd jej koszty pokryć powinien pozwany (…)”.