Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej UFG – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r. III CZP 103/16

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r. III CZP 103/16:

Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2060) nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jeżeli posiadacz pojazdu nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych poniósł śmierć w wypadku, którego sprawcą był kierujący pojazdem”.

Co stanowi ww. art. 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2060)?:

Fundusz nie spełnia świadczenia z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 [ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników” – przyp. aut.], za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone posiadaczowi pojazdu mechanicznego przez kierującego tym pojazdem”.

Powyższa sytuacja dotyczy przypadków, gdy właściciel (posiadacz) pojazdu, który nie został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, zginął w wypadku spowodowanym przez inną osobę kierującą tym pojazdem, czyli najczęściej w praktyce będzie chodziło o sprawy, w których właściciel (posiadacz) pojazdu podróżował własnym samochodem, ale nie jako kierujący, lecz jako pasażer, kierującym zaś był kto inny i ta osoba doprowadziła do wypadku, w wyniku którego właściciel (posiadacz) pojazdu poniósł śmierć.

Powyższa uchwała Sądu Najwyższego rozstrzyga zatem na korzyść osób bliskich, których członek rodziny poniósł śmierć w wyniku wypadku jego własnego nieubezpieczonego pojazdu kierowanego przez inną osobę, wątpliwości związane z tym, czy w takiej sytuacji UFG mógłby skutecznie zwolnić się od odpowiedzialności w oparciu o ww. przepisu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…).