Koszty zastępstwa adwokackiego dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię Sąd Okręgowy wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym dotyczącym możliwości ubiegania się przez dłużnika o przyznanie mu kosztów zastępstwa adwokackiego w przypadku umorzenie egzekucji, która okazała się niecelowa lub bezpodstawna.

Sąd Najwyższy opowiedział się za uznaniem takiego uprawnienia po stronie dłużnika, co jest rozstrzygnięciem zapewne słusznym, a zarazem pozwoli dłużnikom nękanym przez nieuczciwych wierzycieli na lepszą i skuteczniejszą obronę ich praw poprzez skuteczniejsze odpieranie niezasadnych egzekucji.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt III CZP 4/17:

Dopuszczalne jest zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika zwrotu kosztów obrony przed egzekucją, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z uchyleniem klauzuli wykonalności nadanej tytułowi egzekucyjnemu, na podstawie którego wszczęto to postępowanie (art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.)”.

Polecam jednocześnie lekturę artykułu opublikowanego na stronie Rzeczpospolitej:

http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/304179974-Wierzyciel-zwroci-dluznikowi-koszty-obrony-przed-nieuzasadniona-egzekucja—uchwala-Sadu-Najwyzszego.html#ap-2

Warto zarazem przypomnieć, że powyższy temat nie jest tak naprawdę czymś nowym, gdyż w zbliżonym zakresie Sąd Najwyższy wypowiadał się także wcześniej.

Przykładowo, w postanowieniu z dnia 27 września 2012 r. sygn. akt III CZP 47/12 Sąd Najwyższy wskazał, że kwestie rozkładu ciężaru kosztów postępowania egzekucyjnego „podlegają ocenie sądu dopiero na etapie skargi na czynności komornika wniesionej na podstawie art. 767 k.p.c. Sąd w tym postępowaniu działa jako organ, do którego kierowany jest środek zaskarżenia i dokonując kontroli prawidłowości postanowienia komornika ustalającego koszty postępowania egzekucyjnego jest uprawniony do stosowania art. 98 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oraz rozstrzygnięcia, która ze stron postępowania, zważywszy na okoliczności stanowiące podstawę wszczęcia egzekucji lub na przyczyny umorzenia postępowania, powinna ponieść koszty postępowania – również obejmujące koszty zastępstwa procesowego drugiej strony”.