Sąd Najwyższy ponownie w sprawie bankowych tytułów egzekucyjnych i przedawnienia

Sprawa wyjaśnienia wpływu uzyskiwania przez banki klauzul wykonalności na bankowe tytuły egzekucyjne na kwestie związane z przedawnieniem roszczeń objętych tymi tytułami trwa i sytuację tę należy niewątpliwie ocenić pozytywnie, gdyż temat ten budzi sporo rozbieżności w orzecznictwie, zaś kierunek orzecznictwa proponowany przez Sąd Najwyższy w ostatnim czasie jest z pewnością korzystny dla klientów banków i ich dłużników.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na bardzo świeżą uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r. sygn. akt III CZP 17/17, zgodnie z którą „wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem”.

Powyższe orzeczenie jest niejako dopełnieniem wcześniejszej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt III CZP 29/16, zgodnie z którą „nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.)”.

Zaprezentowane powyżej poglądy Sądu Najwyższego są niejako przełomowe, ale też, co należy podkreślić, słuszne i pozwalają na stopniowe eliminowanie z obrotu prawnego skutków, jakie niosły ze sobą bankowe tytułu egzekucyjne, uznane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 45/12 za niekonstytucyjne.