Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez psa rolnika

Rzecznik Finansowy wnioskiem z dnia 09.12.2016 r. zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały celem udzielenia odpowiedzi na pytanie, „czy art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.) ma zastosowanie do szkód powstałych przy udziale psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym?”.

W uzasadnieniu swojego wniosku Rzecznik Finansowy wskazał, że „ze skarg analizowanych przez Rzecznika Finansowego wynika, iż zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia OC rolników za szkody wyrządzone przez psa, pomimo iż jest to pies przetrzymywany i wykorzystywany użytkowo w gospodarstwie przez ubezpieczonego rolnika, jako pies stróżujący, tj. pilnujący dobytku, inwentarza, maszyn i urządzeń rolniczych, plonów, a także wykorzystywany w pasterstwie i zapewniający bezpieczeństwo siedliska.

Ubezpieczyciele powołują orzecznictwo, w którym niektóre sądy wyrażają pogląd, że szkoda wyrządzona przez psa wykorzystywanego w gospodarstwie nie ma związku z posiadaniem gospodarstwa, gdyż pies nie jest zwierzęciem gospodarskim w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, która w katalogu zwierząt gospodarskich zawartym w art. 2 pkt 1 nie wymienia psa. W konsekwencji, zdaniem zakładów ubezpieczeń, szkoda wyrządzona przez psa wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym – pomimo iż jest to pies z założenia pełniący w tym gospodarstwie bardzo istotną rolę – jako niezwiązana z posiadaniem gospodarstwa rolnego nie wchodzi w zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wynikający z art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych”.

Dalej Rzecznik wskazał, że „zdaniem Rzecznika Finansowego, na aprobatę zasługuje stanowisko, zgodnie z którym pies wykorzystywany w gospodarstwie rolnym użytkowo, tj. pilnujący maszyn, urządzeń rolniczych, inwentarza, plonów przed dzikimi zwierzętami oraz nieupoważnionymi osobami trzecimi, jak również służący zapewnieniu spokoju siedliska i prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa, stanowi element gospodarstwa rolnego, zatem szkody powstałe z udziałem psa winny być uznane za funkcjonalnie związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego”.

W odpowiedzi na ten wniosek Sąd Najwyższy podjął uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2017 r., w której stwierdził, że „przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm.) ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym”.