Zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne w związku z krzywdą osoby bliskiej

Tragiczne zdarzenie, jakim jest wypadek komunikacyjny bądź błąd medyczny, swoimi skutkami często dotyka nie tylko osoby bezpośrednio pokrzywdzone, lecz również osoby im bliskie.

Niekiedy bywa bowiem tak, że utracony zostaje bądź silnie ograniczony kontakt z tą osobą, a gdy pokrzywdzonym jest małoletnie dziecko bądź małżonek, to rodzice lub mąż albo żona przejmują na siebie ciężar codziennej opieki, rezygnując w związku z tym z własnego czasu wolnego, rozwoju zawodowego, a niekiedy samemu podupadając na zdrowiu.

W takich okolicznościach pojawia się pytanie, czy takie osoby bliskie, które w sposób bezpośredni nie są pokrzywdzonymi określonym zdarzeniem (wypadkiem, błędem medycznym itp.) mogą liczyć na rekompensatę swojej niewątpliwej krzywdy wynikającej z utraconych lub ograniczonych więzi rodzinnych z bezpośrednio pokrzywdzonym najbliższym członkiem rodziny.

Z takim też pytaniem do Sądu Najwyższego wystąpił Rzecznik Finansowy wnioskiem z dnia 21 kwietnia 2017 r.

We wniosku tym Rzecznik Finansowy zawarł następujące pytanie:

„Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać na podstawie art. 448 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego?”

Ponadto, na wypadek udzielenia przez Sąd Najwyższy pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:

„Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.) świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób najbliższych poszkodowanego, który doznał poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia?”

W uzasadnieniu wniosku Rzecznik Finansowy wskazał, że w bieżącym orzecznictwie wyrażane są poglądy zarówno pozytywne, jak i negatywne w przedmiotowej kwestii i stąd konieczne jest wypowiedzenie się w tym zakresie przez Sąd Najwyższy, przy czym sam Rzecznik opowiedział się za tym, aby uznać prawa osób najbliższych poszkodowanego do zadośćuczynienia z tytułu zerwania więzi rodzinnych (naruszenia dobra osobistego tych osób) oraz aby roszczenia z tego tytułu wchodziły w zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela posiadacza pojazdu mechanicznego z tytułu ubezpieczenia OC kierującego tym pojazdem.

Powyższa kwestia, jeżeli spotka się ona również z pozytywnym zapatrywaniem Sądu Najwyższego, może okazać się przełomowa i otworzyć poszkodowanym i członkom ich najbliższej rodziny nowe możliwości rekompensaty doznanych krzywd.

Warto jednak wskazać, że już obecnie coraz częściej pojawiają się wyroki uwzględniające takie roszczenia osób najbliższych, a temat ten otarł się również o Sąd Najwyższy, który przykładowo w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r. sygn. akt II CSK 719/15 uznał, że matce dziecka, które w wyniku niedotlenienia okołoporodowego doznało dziecięcego czterokończynowego porażenia mózgowego, należy się stosowne zadośćuczynienie, jako że w wyniku błędu medycznego doszło do zerwania, czy też uniemożliwione zostało wykształcenie się prawidłowych więzi rodzica z dzieckiem, stanowiącej dobro osobiste w rozumieniu przepisu art. 23 k.c.