Zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne w związku z krzywdą osoby bliskiej – aktualizacja

W nawiązaniu do wpisu na blogu z dnia 4 lipca 2017 r. pragnę podzielić się dobrą dla wielu pokrzywdzonych, szczególnie w wyniku wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych oraz członków ich rodzin informacją, iż w dniu 27 marca 2018 r. Sąd Najwyższy wydał trzy uchwały w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), zgodnie z którymi:

​Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu”.

Te orzeczenia, szczególnie z uwagi na ich doniosłą formę (uchwała w składzie 7 sędziów), wprowadzają całkowicie nowe możliwości procesowe i otwierają bardzo wielu osobom drogę do uzyskania należnych świadczeń odszkodowawczych, co do których dotychczas nie było utrwalonej linii orzeczniczej.