Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie odszkodowania w związku z OOU

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie odszkodowania w związku z OOU

W dniu dzisiejszym (24.07.2019 r.) przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt XV C 1047/18 zapadł pierwszy w pełni merytoryczny wyrok w sprawie o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości spowodowanego objęciem tej nieruchomości obszarem organicznego użytkowania utworzonego (OOU) chwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 203/XVIII/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Sprawa dotyczyła nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, który znalazł się w strefie B OOU.

W toku procesu został dopuszczony dowód z opinii biegłego sądowego do spraw wyceny nieruchomości i z opinii tej, poddanej wnikliwej analizie przez Sąd i strony oraz szeroko krytykowanej przez pozwanego, jednoznacznie wynikło, że ww. nieruchomość doznała spadku wartości na poziomie ok. 9%.

Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał, że opinia biegłej jest spójna, jasna i przekonująca, zaś odpowiedzialność zarządcy lotniska za skutki wprowadzenia OOU powinna być, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, interpretowana szeroko i na tej podstawie uwzględnił powództwo zasądzając od zarządcy lotniska na rzecz powoda kwotę ustaloną przez biegłą.

W ramach roszczeń pozwu powód dochodził również zwrotu koszty związanego z wydatkiem na sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego opinii przedsądowej, na podstawie której powód ustalił, że wartość należącej do niego nieruchomości spadła oraz oszacowała wartość tej szkody.

Sąd uznał, że również i to roszczenie zasługuje na uwzględnienie, gdyż powód nie będący profesjonalistą miał prawo zwrócić się do rzeczoznawcy o dokonania takiej wyceny i koszt ten pozostaje w normalnym związku przyczynowym z doznaną przez niego szkodą.

Wskazać należy, iż o ile ww. wyrok jest jeszcze nieprawomocny i należy zakładać, że pozwany się od niego odwoła, to nie tylko rozstrzygnięcie w nim zawarte odpowiada orzecznictwu innych sądów w przedmiotowej materii, lecz również odpowiada on zapatrywaniu, jakie na przedmiotową materię wyraził Sąd Okręgowy w Gdańsku w innej prowadzonej przez kancelarię sprawie, w której zapadł przeciwko zarządcy lotniska wyrok zaoczny w pełni uwzględniający żądanie pozwu.