Wierzytelności

str_cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w takich sprawach, jak:

» dochodzenie wierzytelności na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,

» dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

» reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,

» dochodzenie roszczeń z tytułu polisolokat,

» dochodzenie dopłat do dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego,

» odzyskiwanie środków zgromadzonych w OFE,

» antywindykacja – obrona przed roszczeniami banków i firm windykacyjnych.

Drugą, zaraz po reprezentacji w sprawach odszkodowawczych, specjalizacją kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego dochodzenia wierzytelności, tak po stronie wierzycieli, jak i po stronie dłużników.

W ramach podejmowanych spraw kancelaria reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania – od ustalenia wysokości i zasadności roszczeń, poprzez wystąpienie do właściwego podmiotu z żądaniem zapłaty, po proces sądowy i egzekucję komorniczą.

W przypadku reprezentacji dłużników przed niezasadnymi roszczeniami kancelaria świadczy pomoc w kontaktach z firmami windykacyjnymi, bankami oraz innymi podmiotami rynku finansowego, w tym w szczególności w zakresie obrony procesowej osób lub podmiotów gospodarczych występujących po stronie pozwanych. Szereg podejmowanych w tym zakresie działań, zwanych nieformalnie antywindykacją, obejmuje również negocjowanie w imieniu klientów kancelarii warunków ewentualnej polubownej realizacji zobowiązań, które podejmowane przez klientów samodzielnie często nie przynoszą oczekiwanego skutku i wymagają fachowej obsługi prawnej.